Χρήσιμα έγγραφα στις επαφές με τις Αρχές για τη λειτουργία των Κατασκηνώσεων και των Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου

[arrowlist]
[/arrowlist]

Κανονισμοί

Σε κάθε Κανονισμό και στην πρώτη σελίδα αυτού υπάρχει πίνακας μεταβολών όπου αναφέρονται οι αποφάσεις του Δ.Σ. ή οι ανακοινώσεις Γ.Ε. και η ημερομηνία τους καθώς και ποιο κεφάλαιο και άρθρο του Κανονισμού τροποποιούν.
Ο πινάκας μεταβολών θα διατηρείται πάντα ενημερωμένος με κάθε τροποποίηση του κανονισμού αναφέροντας στην αντίστοιχη θέση τη νέα απόφαση ή ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιήθηκε η σχετική μεταβολή του.
Κάθε φορά που τροποποίηση, προσθήκη ή αλλαγή κανονισμού ή μέρους του εγκρίνεται από το Δ.Σ. θα εκδίδεται η αντίστοιχη ανακοίνωση που με ευθύνη της Εφορείας Διοίκησης Γ.Ε. θα ενσωματώνεται εντός μηνός στον αντίστοιχο Κανονισμό.
[arrowlist]
[/arrowlist]

Έντυπα για την διευκόλυνση συμμετοχής μελών ΣΕΠ στις παρελάσεις

[arrowlist]
[/arrowlist]

Νέος Οργανισμός Σ.Ε.Π.

Προεδρικό Διάταγμα 71/2014